Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju ConsoleWay S.A. zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie gier na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. Spółka samodzielnie selekcjonuje projekty do portowania i wybiera z nich te, które w ocenie Zarządu Spółki są najbardziej dochodowe i perspektywiczne. Na początku swojej działalności ConsoleWay S.A. pozyskiwała mniejsze tytuły do portowania na konsole Nintendo Switch, ponieważ jeszcze kilka lat temu przedmiotowa konsola zapewniała największe wpływy, a tytuły typu Indie na Nintendo Switch były najbardziej przyszłościowe pod względem dochodu z gier.

Wraz z budowaniem mocnej pozycji na rynku portingu w Polsce do ConsoleWay S.A. zgłaszało się coraz więcej podmiotów, które oferowały współpracę oraz coraz większe gry do portowania. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję, aby skupić się na istotniejszych tytułach na konsole Xbox i PlayStation, natomiast Nintendo Store traktować jako dodatkową platformę sprzedaży swoich projektów. Owocem niniejszej strategii rozwoju było zmniejszenie ilości wykonywanych portów na rzecz większych projektów, co okazało się znacznie bardziej opłacalne dla ConsoleWay S.A.

Wypracowaną strategię rozwoju Spółka planuje utrzymać przez kolejne lata. Priorytetem dla ConsoleWay S.A. jest pozyskiwanie jak największych projektów do portowania, również tych z zagranicy. Najważniejszym partnerem Spółki pozostaje Ultimate Games S.A., który jest również największym akcjonariuszem ConsoleWay S.A. Dodatkowo ConsoleWay S.A. współpracuje z Games Incubator S.A., która oferuje bardzo dużą ilość swoich projektów do portowania, oraz Frozen Way S.A. i Frozen District sp. z o.o., którzy regularnie zlecają Spółce bardzo duże projekty największych tytułów ze swojego portfolio.

W 2023 r. Emitent również rozpoczął działalność produkcyjną gier, w związku z czym część wypracowanych zysków z działalności Spółka zamierza przeznaczać na produkcję własnego tytułu, który, na moment sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest na wczesnym etapie rozwoju. Realizacja projektu została powierzona spółce Blum Entertainment sp. z o.o., a ConsoleWay S.A. pełni rolę wydawcy. Obecnie tworzona jest wersja demonstracyjna gry pt. Crown of Greed z intencją podpisania umowy na pełną realizację gry w roku 2024. Docelowo Emitent planuje rozwijać się w działalności zarówno produkcyjnej, jak i portingu gier. Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2023-2025.

Powyższy cel będzie realizowany przy następujących założeniach:

  • portowanie co najmniej 5 dużych tytułów w roku oraz wprowadzenie ich na konsole Nintendo Switch, PlayStation i Xbox,
  • pozyskiwanie projektów do portowania zarówno z Polski, jak i z zagranicy,
  • oferowanie usług w zakresie game suportu, pomocy w optymalizacji i wydaniu gier na konsole w oparciu o prowizje i tantiemy sprzedażowe,
  • tworzenie jakościowych portów przy utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej,
  • szeroki i systematyczny proces kontroli jakości na każdym etapie portowania, również przy wykorzystaniu zasobów Grupy Ultimate Games,
  • rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie produkcji własnych gier,
  • korzystanie z potencjału Grupy Kapitałowej Ultimate Games w zakresie wymiany wartościowych informacji, doświadczeń, dobrych praktyk biznesowych oraz produkcyjnych.

Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.